Sponzoring


NABÍZÍME:
 • umístění vašeho reklamního banneru na našem webu
 • jmenování vaší firmy na akcích námi pořádaných
 • reklamu na oděvech, letácích apod.
Způsob reklamy je odvozen od velikosti sponzorského daru a po dohodě s dárcem.

PRAVIDLA:

1) Dar
(hledisko dárce)
 • v případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů.
 • dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Viz. zákon 586/92Sb. o dani z příjmů § 20, odstavec 8.
 • pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.
 • finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.
 • uzavírá se Darovací smlouva

2) Sponzoring - tj. "náklad na propagaci a reklamu sponzora" (hledisko sponzora)
 • náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.
 • pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).
 • při zdanění sponzorských příspěvků aplikujeme zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, oba zákony v aktuálním znění
 • uzavírá se Smlouva o reklamě (reklamní spolupráci)